Aktuality


Novější 1

Oznámeni osvobozených příjmů

Pro zdaňovací období 2015 se zavádí poplatníkům daně z příjmů fyzických osob nová oznamovací povinnost. Jedná se o osvobozené příjmy dle § 4 a § 4a (bezúplatné příjmy), dle § 6 (příjmy ze závislé činnosti) a § 10 (ostatní příjmy). Nesdělují se příjmy, které může správce daně získat z rejstříků a evidencí, do kterých má přístup. Oznamovat se bude osvobozený příjem vyšší než 5 mil. Kč, za rok 2015 nejpozději do 1. 4. 2016. Daňový kalendář - ÚNOR 2016

 

 • biopaliva

  hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.

 • daň silniční

  daňové přiznání a daň za rok 2015

 • daň z nemovitých věcí

  daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2016

 • daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2015

 • spotřební daň

  splatnost daně za prosinec 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

 • daň z příjmů

  podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2016 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2015

 • daň z příjmů

  podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

 • daň z příjmů

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • spotřební daň

  splatnost daně za prosinec 2015 (pouze spotřební daň z lihu)

 • daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a daň za leden 2016

 • daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za leden 2016

 • daň z přidané hodnoty

  kontrolní hlášení za leden 2016

 • energetické daně

  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2016

 • spotřební daň

  daňové přiznání za leden 2016

 • spotřební daň

  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2016 (pokud vznikl nárok)

 • daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2016

   

   

   

  Zdroj: Česká daňová správaOznamovací povinnost u osvobozených příjmů

Pokud poplatník obdržel příjmy, které jsou osvobozeny od daně z příjmů dle § 4 zákona o dani z příjmů v jeho platném znění, tak je povinen oznámit tyto příjmy pokud přesáhly částku Kč 5 000 000,--.

Tato povinnost se již týká příjmů za rok 2015.

Sankce za toto nesplnění činí až do výše 15-ti procent z částky neoznámeného příjmu. Takto vysoká sankce hrozí jen v případě, pokud poplatník nesplní povinnost ani po výzvě finančního úřadu v náhradní lhůtě. Pokud tak poplatník učiní ihned po výzvě finančního úřadu , může pokuta dosáhnou 10-ti procent. A pokud tak poplatník učiní po termínu a před vyzváním finančního úřadu, klesá možná sankce na 0,1 %.+

Termín oznamovací povinnosti je konec lhůty pro podání daňového přiznání pro daň z příjmů.Zaručená mzda v roce 2016

Zvýšení minimální mzdy v roce 2016 má za následek zvýšení také zaručené mzdy Nejmižší úrovně zaručené mzdy jsou:

 

 Skupina prací  Sazba Kč/hodina  Sazba Kč za měsíc
 1 58,70 9900
2 64,80 10900
3 71,60 12100
4 79 13800
5 87,20 14700
6 96,30 16200
7 106,30 17900
8 117,40 19800

 Minimální mzda v roce 2016

Ve sbírce zákonů vyšlo nařízení vlády č. 233/2015 Sb. , kterým se zvyšuje minimální mzda na

9 900,-- Kč.

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu dle zákoníku práce. Minimální mzda se vztahuje na všechny zaměstnance v pracovním poměru nebo pracovním vztahu založeném na dohodě o provedení práce nebi dohodě o pracovní činnosti. Dále se nerozlišuje zda se jedná o pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou nebo o souběžné pracovní poměry.Informační servis v roce 2016 zcela zdarma

Dobrý den, vážení klienti,

 

v roce 2016 jsem Vás zařadil do našeho nového informačního systému. Prostřednictvím tohoto systému Vám budu zasílat vše co je nové a aktuální ve světě daní a účetnictví. Vše také najdete na našich stránkách www.levne-ucetnictvi.com v menu "Aktuality".

Je to v zásadě takový BLOG kde píši své články. Prostřednictvím tohoto blogu budu také zveřejňovat nejčastěji opakující se otázky od mých klientů.

Informační maily by měly být rozesílány v nočních hodinách a to zcela automaticky. Tuto dobu jsem zvolil z důvodu toho, že abych nerušil Váš denní režim.

V prvním termínu zasílání informačních zpráv Vám budou zaslány všechny aktuality týkající se roku 2016. To proto aby Vám neuniklo co by jste mohli postrádat. V dalších termínech Vám bude zaslána vždy jeden článek nebo upozornění.

 

S pozdravem

 

Bohuslav Mraček

 

 

 Změny v parametrech pro povinné ověřování účetních závěrek auditorem

Kategorizace účetních jednotek vyvolala i změnu obsahového vymezení pojmu „aktiva celkem“. Dosavadní znění zákona o účetnictví definovalo aktiva celkem jako brutto aktiva. Nové znění zákona o účetnictví definuje aktiva celkem jako aktiva netto. Na základě reklasifikace vykazování položek aktivace a změny stavu zásob vlastní činnosti zároveň nebude položka ročního úhrnu čistého obratu za bezprostředně předcházející účetní období obsahově odpovídat položce ročního úhrnu čistého obratu za rok 2016.

Díky těmto změnám dochází mimo jiné i k faktickému posunu hranic pro povinný audit. Účetní jednotky by proto měly rozhodující parametry posoudit podle nového vymezení příslušných pojmů, aby se ujistily, zda nadále podléhají či nepodléhají povinnému ověření účetní závěrky auditorem. Výše uvedené může mít vliv i na termín podání daňového přiznání.

Bližší informace přináší sdělení umístěné na internetových stránkách Ministerstva financi

 

zdroj: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/novinky/2015/prehled-nejdulezitejsich-zmen-pro-obcany-6940Kategorizace účetnich jednotek

Novela zákona o účetnictví zavádí, mimo jiné, kategorizaci účetních jednotek. Podle stanovených kritérií se budou rozlišovat mikro, malé, střední a velké účetní jednotky, pro některé velké účetní jednotky a subjekty veřejného zájmu se zavádí povinnost sestavovat a zveřejňovat zprávu o platbách vládám. Zákon dále přináší i zjednodušení či osvobození, která se týkají zejména uvádění údajů a informací v účetní závěrce a zveřejňování účetních závěrek pro mikro a malé účetní jednotky.

 

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/novinky/2015/prehled-nejdulezitejsich-zmen-pro-obcany-6940Změny v načasování ověřování účetní závěrky a výroční zprávy auditorem

Od 1. 1. 2016 je auditor povinen vypracovat pouze jednu auditorskou zprávu obsahující všechna vyjádření vztahující se k povinnému auditu, a tudíž i k výroční zprávě. Tato zpráva auditora je součástí výroční zprávy. To se týká všech povinných auditů účetních závěrek obchodních společností sestavených již za kalendářní rok 2015. Pro účetní jednotky, které doposud byly zvyklé vyhotovovat výroční zprávy s časovým odstupem po sestavení účetní závěrky, to znamená, že při sestavování účetní závěrky k 31. 12. 2015 musí nově připravit k ověření všechny podklady najednou, tedy jak účetní závěrku, tak i výroční zprávu.

 

Zdroj: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/novinky/2015/prehled-nejdulezitejsich-zmen-pro-obcany-6940Jednoduché účetnictví

Novela zákona o účetnictví znovu zavádí možnost vedení jednoduchého účetnictví, která byla doposud upravena prostřednictvím přechodného odkazu na deset let zrušenou úpravu.

Jednoduché účetnictví mohou nově vést účetní jednotky, které:

 • nejsou plátci daně z přidané hodnoty, 
 • jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3.000.000 Kč,
 • hodnota jejich majetku nepřesáhne 3.000.000 Kč

a mají v zákoně stanovenou právní formu (spolky, odborové organizace, církve apod.). Na tuto úpravu navazuje vyhláška č. 325/2015 Sb., která stanoví podrobnější metodiku pro vedení jednoduchého účetnictví.

 

Zdroj: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/novinky/2015/prehled-nejdulezitejsich-zmen-pro-obcany-6940Novější 1

Chcete vědět více?
Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
731 005 716