Aktuality


Oznamovací povinnost u osvobozených příjmů

Pokud poplatník obdržel příjmy, které jsou osvobozeny od daně z příjmů dle § 4 zákona o dani z příjmů v jeho platném znění, tak je povinen oznámit tyto příjmy pokud přesáhly částku Kč 5 000 000,--.

Tato povinnost se již týká příjmů za rok 2015.

Sankce za toto nesplnění činí až do výše 15-ti procent z částky neoznámeného příjmu. Takto vysoká sankce hrozí jen v případě, pokud poplatník nesplní povinnost ani po výzvě finančního úřadu v náhradní lhůtě. Pokud tak poplatník učiní ihned po výzvě finančního úřadu , může pokuta dosáhnou 10-ti procent. A pokud tak poplatník učiní po termínu a před vyzváním finančního úřadu, klesá možná sankce na 0,1 %.+

Termín oznamovací povinnosti je konec lhůty pro podání daňového přiznání pro daň z příjmů.Informační servis v roce 2016 zcela zdarma

Dobrý den, vážení klienti,

 

v roce 2016 jsem Vás zařadil do našeho nového informačního systému. Prostřednictvím tohoto systému Vám budu zasílat vše co je nové a aktuální ve světě daní a účetnictví. Vše také najdete na našich stránkách www.levne-ucetnictvi.com v menu "Aktuality".

Je to v zásadě takový BLOG kde píši své články. Prostřednictvím tohoto blogu budu také zveřejňovat nejčastěji opakující se otázky od mých klientů.

Informační maily by měly být rozesílány v nočních hodinách a to zcela automaticky. Tuto dobu jsem zvolil z důvodu toho, že abych nerušil Váš denní režim.

V prvním termínu zasílání informačních zpráv Vám budou zaslány všechny aktuality týkající se roku 2016. To proto aby Vám neuniklo co by jste mohli postrádat. V dalších termínech Vám bude zaslána vždy jeden článek nebo upozornění.

 

S pozdravem

 

Bohuslav Mraček

 

 

 Změny zákona o DPH od 1.1.2016

Kontrolní hlášení

Plátcům nově vzniká povinnost podávat kontrolní hlášení k    DPH, a to pouze elektronicky ve formátu a struktuře stanovené správcem    daně. Jsou připuštěny všechny elektronické formy podání podle daňového     řádu. Kontrolní hlášení obsahuje základní informace o přijatých a vydaných    daňových dokladech. Kontrolní hlášení podávají právnické osoby měsíčně do    25. dne následujícího měsíce, fyzické osoby pak měsíčně či čtvrtletně     vždy dle periody podávání daňového přiznání. První kontrolní hlášení je    podáváno za zdaňovací období leden 2016, a to do 25. 2. 2016. U    fyzických osob – čtvrtletních plátců DPH bude první kontrolní hlášení    podáno za I. čtvrtletí 2016 do 25. 4. 2016.

Rozšíření povinnosti podávat daňové přiznání elektronicky

S účinností od 1. 1. 2016 dochází ke zrušení    § 101a odst. 3 zákona o DPH, který upravoval výjimku z elektronické    formy podávání daňových přiznání k DPH pro fyzické osoby, jejichž obrat za    nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních    měsíců nepřesáhl 6 mil. Kč. Tito plátci byli oprávněni podávat daňové    přiznání k DPH v listinné podobě. Nově tedy vzniká i těmto plátcům    povinnost podávat daňová přiznání k DPH pouze elektronicky, a to u všech    přiznání, která budou podávána po 1. 1. 2016. To znamená, že i    daňové přiznání za zdaňovací období prosinec 2015 nebo IV. čtvrtletí 2015    musí být činěno výlučně elektronicky. Toto lze uskutečnit ve formě datové    zprávy v požadovaném formátu a struktuře, která je odeslána přes daňový    portál Finanční správy www.daneelektronicky.cz anebo z datové schránky. K    autentizaci lze využít buď uznávaný elektronický podpis, přihlašovací údaje    z datové schránky anebo lze podání odeslat bez autentizace a následně v    zákonem stanovené lhůtě potvrdit prostřednictvím tzv. e-tiskopisu.

Upřesnění definice stavebního pozemku

Novela zákona o DPH přijatá již v prosinci 2014 přináší s    účinností od 1. 1. 2016 změnu definice pojmu „stavební    pozemek“. Účelem této změny nebyly fiskální důvody, ale upřesnění a    rozšíření tohoto pojmu, aby byly správně zdaněny pozemky určené k zastavění    a český zákon byl uveden do souladu s evropskou úpravou. Při prodeji    stavebního pozemku se nadále uplatňuje základní sazba DPH 21 %.    Jelikož předchozí definování stavebního pozemku otevíralo prostor k    nežádoucím daňovým optimalizacím, může se stát, že v roce 2016 budou    zdaněny některé pozemky, které díky nastavené praxi doposud zdaňovány    nebyly. Generální finanční ředitelství publikovalo na internetových    stránkách Finanční správy ČR dodatek k Informaci k uplatňování DPH u    nemovitých věcí, který obsahuje bližší podrobnosti.

Posouzení osvobození při dodání nemovité věci

Změnou v posuzování dodání nemovité věci, které je    osvobozeno od daně, je počítání lhůty pro osvobození (5 let resp. 3 roky u    nemovitých věcí nabytých do konce roku 2012). Od 1. 1. 2016 bude    osvobozeno dodání nemovité věci po uplynutí 5 let od prvního kolaudačního    souhlasu nebo od podstatné změny nemovité věci. Bližší informace lze nalézt    v dodatku k Informaci k uplatňování DPH u nemovitých věcí, který je    publikován na internetových stránkách Finanční správy ČR.

Režim přenesení daňové povinnosti u dodání nemovité věci

Plátce musí po 1. 1. 2016 použít režim přenesení    daňové povinnosti, pokud se rozhodne, že dodání nemovité věci plátci, u    které již uplynula 5 letá lhůta pro osvobození (resp. 3 letá lhůta u    nemovité věci nabyté do konce roku 2012), podrobí zdanění.

Další změny v zákoně o dani z přidané hodnoty

S účinností od 1. 2. 2016 bude uplatňován režim    přenesení daňové povinnosti i při dodání elektřiny nebo plynu soustavami    nebo sítěmi obchodníkovi a při převodu záruk původu podle zákona    upravujícího podporované zdroje energie. Za tím účelem bude novelizováno    nařízení vlády číslo 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo    poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti.

 

zdroj: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/novinky/2015/prehled-nejdulezitejsich-zmen-pro-obcany-6940DPH elektronicky od roku 2016

Od 1. 1. 2016 dochází ke zrušení § 101a/3 zákona o DPH, který upravoval výjimku z elektronické formy podávání přiznání k DPH pro fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 měsíců nepřesáhl 6 mil. Kč.        Tito plátci byli oprávněni podávat daňové přiznání k DPH v listinné  podobě. Nově vzniká i těmto plátcům povinnost podávat přiznání k DPH pouze elektronicky, a to u všech přiznání, která budou podávána po 1. 1. 2016. To znamená, že i daňové přiznání za zdaňovací  období prosinec 2015 nebo IV. čtvrtletí 2015 musí být činěno výlučně  elektronicky. Toto lze uskutečnit ve formě datové zprávy v požadovaném formátu a struktuře, která je odeslána přes daňový portál Finanční správy anebo z datové schránky. K autentizaci lze využít buď uznávaný  elektronický podpis, přihlašovací údaje z datové schránky anebo lze  podání odeslat bez autentizace a následně v zákonem stanovené lhůtě potvrdit prostřednictvím tzv. e-tiskopisu.

 

Zdroj: www.ucto2000.czKontrolní hlášení zdarma

Všem našim klientům stávajícím a budoucím budeme zpracovávat kontrolní hlášení k DPH zdarma
Chcete vědět více?
Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
731 005 716