Majetek účetni jednotky

 

všechny prostředky, které podnik potřebuje ke své činnosti. Patří sem věci movité a nemovité povahy.

 

Členění majetku

 

Majetek členíme ze dvou hledisek:

  • forma majetku
  • zdroj majetku

 

Z tohoto členění vyplývá dvojí pohled na majetek podniku a to AKTIVA a PASIVA.. Výchozím metodickým prvkem v účetnictví je bilanční princip, který tvoří základní konstrukci rozvahy (bilance). AKTIVA = PASIVA.

 

Aktiva

 

Aktiva jsou vložené prostředky  v peněžních jednotkách, které mají za cíl  přinést podniku budoucí ekonomický prospěch.

Dlouhodobý majetek - majetek, který slouží účetní jednotce déle než jeden rok, udržuje si svoji formu a v průběhu času se opotřebovává. Je také nazýván stálým, fixním či neoběžným aktivem.

Krátkodobý majetek - doba upotřebitelnosti tohoto majetku nepřesahuje jeden rok. V hospodářském cyklu mění svou formu. Pro tyto vlastnosti se nazývá oběžným majetkem.

 

Pasiva

 

Vyjadřují způsob jakým byl majetek podniku získán. Jedná se o zdroje financování aktiv. Dělí se na vlastní a cizí zdroje.

Vlastní kapitál - hodnota majetku, který vložil zakladatel podniku při jeho založení a dále je to hodnota majetku vytvořena činností účetní jednotky.

Cizí zdroje - jedná o majetek, který podnik opatřil od jiných subjektů Cizí zdroje zahrnují závazky a rezervy podniku.

Závazky rozdělujeme na krátkodobé a dlouhodobé

Rezervy - samostatná položka pasiv. Tvoří se na pokrytí potencionálního rizika a budoucích ztrát. Vytvářejí se zahrnutím do nákladů vždy pro konkrétní účel.

 

 

 

 

 

 

 

Chcete vědět více?
Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
731 005 716